אתניות במראה: השתברויות, גילומים, תרגומים יום רביעי, טז' בסיון תשע"ח, 30 למאי 2018 אולם וייספלד (הקטן), בנין 301, אוניברסיטת בר-אילן