התוכנית לייעוץ אירגוני - תכנית לימודים

                

מערכת שעות לשנת תשע"ז:

יום

שעות

סמסטר א'

סמסטר ב'

קיץ

חמישי

14:00-15:30

התנהגות ארגונית

 64-982-20  (מיועד לתלמידי המסלול הרגיל)

 

או חברה אזרחית

 64-928-20 (מיועד לתלמידי המסלול למגזר השלישי)

 

ייעוץ אישי

64-985-20/21/22/23

 

משאבי אנוש

64-867-20

 

16:00-17:30

מחקר איכותני

64-811-20

ייעוץ אישי

64-985-20/21/22/23

 

 

מחקר כמותני

64-810-20

18:00-19:30

תיאוריות סוציו'

64-806-20

 

ניהול אסטרטגי

 64-986-20 (מיועד לתלמידי המסלול הרגיל)

 

או תהליכים אסטרטגיים

 64-917-20 (מיועד לתלמידי המסלול למגזר השלישי)

דוחות כספיים

64-971-20

20:00-21:30

תיאוריות סוציו'

64-806-20

אנגלית

64-998-20/21

תרגיל כמותני

64-810-21/22

שישי

8:00-9:30

פרו פרקטיקום

64-922-20

חברה ישראלית

 64-803-20

 

תהליכים קבוצתיים

64-919-20/21/22/23

 

10:00-11:30

פרקטיקום

 

פרקטיקום

 

תהליכים קבוצתיים

64-919

 

12:30-13:30

פרקטיקום

64-895-20/21/22

פרקטיקום

64-895-20/21/22

סוציו' ישומית

64-938-20

 

 
 
 

 

פרו-פרקטיקום: פתרון בעיות וכתיבת דו"חות ייעוץ / ד"ר ברוך שמעוני

הקורס יציע לתלמידים כלים תיאורטיים ופרקטיים א) לזיהוי בעיות ארגוניות, להגדרתן ולמציאת חלופות להתמודדות איתן ו – ב) לניסוח של דו"ח ייעוצי. הנחה מרכזית בקורס היא שהגדרת בעיות וכתיבה של דו"ח ייעוצי מהווים שני צמתים משמעותיים בעבודת הייעוץ הארגוני; הראשון מניח את היסודות לתהליך הייעוצי ומגדיר את מסגרת ההתערבות היעוצית בהתאם לבעיותיו המרכזיות של הארגון ואילו השני שואף לנסח ולנתח מחדש את הבעיות הללו בצורה מדויקת ככל האפשר ולהציע חלופות להתמודדות איתן. בסיום הקורס התלמידים יגישו דו"ח ארגוני שינתח בעיה ארגונית ממקום עבודתם או מכל ארגון אחר בו יבחרו. הקורס מבוסס על הרצאות ועל דיונים תיאורטיים במסגרת המליאה ועל עבודה בקבוצות קטנות.

 

פרקטיקום: אבחון ופיתוח ארגוני / ד"ר ברוך שמעוני, ד"ר שני קונה, איתמר רוגובסקי

מטרת הקורס היא להקנות ידע ומיומנויות באבחון ארגונים והתערבות בהם, לצד ביסוס זהות כאנשי מקצוע בשדה הייעוץ הארגוני. קורס הפרקטיקום יתנהל כסדנה מעשית אשר תלווה את הסטודנטים ותעניק להם הדרכה (supervision) בביצוע אבחון ארגוני הלכה למעשה. איתור ארגון הלקוח להתנסות המעשית הינו באחריות הסטודנטים. כל סטודנט/ית יהיה/תהיה מעורב בארגון זה חצי יום בשבוע, כחלק מדרישות הקורס. הקורס יאפשר התנסות מגוונת בהיבטים רלוונטיים לעבודת היועץ הארגוני, ביניהם: סיכום, ניתוח ושימוש בתיאוריות לשם הפקת ידע ותובנות ייעוציות; עבודה בצוות; עמידה מול קבוצה והצגת תוכן באמצעים מגוונים במסגרת זמן נתונה; הנחיית דיון; קבלת משוב; קבלת הדרכה קבוצתית.

סמסטר א' יוקדש להיכרות עם תיאוריות ארגוניות קאנוניות, להבנת תחום האבחון ולראשית ההתנסות באבחון ארגון הלקוח. סמסטר ב' יוקדש להתעמקות בנושא של שינוי ארגוני ולהתנסות בפעולת ההתערבות הייעוצית בארגון הלקוח.

 

סוציולוגיה יישומית / ט.נ.

מטרתו של קורס זה להכשיר את התלמידים לבצע תפקידים של סוציולוגים יישומיים במערכות ציבוריות, מרמת המטה הממשלתי, דרך רמת מחוז או רשות מקומית, ועד לרמה ארגונית ופנים-ארגונית. סוציולוגיה יישומית היא תחום עניין, המפגיש בין גישות תיאורטיות שונות לבין שיקולים מעשיים ומטלות יומיומיות, הקשורים בקבלת החלטות, בתהליכים של שינוי ארגוני, ובניתוח מגמות התפתחות במערכות ציבוריות. הגם שסוציולוגיה יישומית היא תחום רב-חשיבות בתחומי מעשה רבים, תפקיד הסוציולוג היישומי טרם התמסד בארגונים שונים. למרות העדר תואר ארגוני מיועד לסוציולוגים יישומיים, מטרתו של הקורס לתת לתלמידים את הכלים הבסיסיים לתפקד כסוציולוגים יישומיים במערכות ציבוריות ולהבין את הדילמות הסגוליות במתח בין דיסציפלינה, ארגון וציבור. המטרה איננה לתת למשתתפי הקורס כלים מובנים ומסודרים, בבחינת טכניקות של ראה וקדש. מטרתו ללמד אותם את עקרונות החשיבה האסטרטגית, טקטיקה בפעולת היומיום, ויכולת לפענח מסמכים, הצעות מדיניות ורפורמות. בסוף השנה התלמידים יהיו מסוגלים להכין הצעות התמודדות עם תרחישים ארגוניים נפוצים בעבודת הסוציולוג היישומי.

 

ניהול אסטרטגי / ד"ר יעקב בן-עמי

קורס זה מיועד להקנות לסטודנטים ראייה מערכתית וארוכת טווח על ארגונים. בסיום הקורס יהיו הסטודנטים מודעים לחשיבות האסטרטגיה ולנחיצותה ככלי ניהולי מרכזי בסביבה התחרותית, המורכבת והסוערת בה פועלים ארגונים כיום. הסטודנטים יצוידו בכלים ובכישורים אנליטיים לניתוח פנים ארגוני וחוץ ארגוני בהקשר לסביבת המטרה העסקית. הניתוח הרב מימדי הזה מיועד להוביל לבחירה מושכלת באסטרטגיה המתאימה ביותר לארגון בנסיבות הספציפיות בהן הוא פועל.

 

משאבי אנוש / גב' ברביבאי אורנה

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע על פעילויות הליבה של משאבי אנוש בארגונים, בד בבד עם פיתוח יכולות שמאפשרות למשאבי אנוש להוות שותף אסטרטגי בשולחן ההנהלה. זאת, באמצעות לימוד מודלים, מגמות ומתודות עבודה מרכזיות בניהול משאבי אנוש בארגונים ושילוב בין התיאוריה לפרקטיקה.

 

התנהגות ארגונית / ד"ר יערית בוקק-כהן

הקורס מבקש להקנות ידע תיאורטי ואמפירי להבנת התהליכים המשפיעים על התנהגותם של יחידים וקבוצות בארגונים, במסגרת מצבים וסביבות ארגוניות מגוונות. מטרת הקורס היא בהבנת האינטראקציות ההדדיות המורכבות בין הפרט, הקבוצה והארגון. הנושאים שיידונו הינם ברמת המיקרו של ההתנהגות הארגונית קרי: ניתוח והבנה של תהליכים ברמת הפרט (אישיות, ערכים, מוטיבציה ועוד) והאופן שבו הם משפיעים על ההתנהגות בארגון. כמו כן ננסה להתחקות אחר האופנים בהם תרבויות ארגוניות שונות משפיעות על התנהגות העובד. בין הנושאים שיילמדו בקורס: אישיות; ערכים וביצועים פסיכולוגיים וארגוניים; סגנון קבלת החלטות; מוטיבציה; שביעות רצון; מחויבות ארגונית; אינטליגנציה רגשית; מנהיגות.

 

ייעוץ אישי – תיאוריה ופרקטיקה / מר אבנר יציב, ד"ר הדס הרמתי, מר שבתאי מג'ר, גב' מאיה בן-סעדון

הקורס שם במוקד את המפגש הייעוצי האישי (מפגש "אחד על אחד"), בקונטקסט של הייעוץ הארגוני, המערכתי. בקורס תעשה היכרות עם התיאוריה והפרקטיקה של הייעוץ האישי. פיתוח הבנה של הדינאמיקה המאפיינת את המפגש הייעוצי האישי, והקניית מיומנויות ניהול מפגש בעל ערך ומשמעות. פגישות אישיות מהוות את המסגרת השכיחה ביותר להתרחשות של פעולה ייעוצית. היכולת לנהל מפגש בין אישי אפקטיבי ומצמיח היא אחד היסודות החשובים ביותר בעבודת היועץ. מפגשים אישיים מתבצעים עם מזמיני עבודה, עם נועצים, עם יועצים אחרים, עם עובדים בארגון, במסגרת תהליכי אבחון והתערבות. הקורס יכלול היכרות עם מסגרות תיאורטיות רלבנטיות שונות, והתמקדות בפיתוח מיומנויות. בצד הלמידה התיאורטית, יינתן משקל ללמידה התנסותית. דגש מרכזי יושם על פיתוח יכולת אינטרוספקציה, קבלה ומתן משוב, ככלי עבודה מרכזיים בעבודת היועץ.

 

תהליכים קבוצתיים / גב' תמר בליץ, גב' בן יאיר גדרון שרית, גב' פלד רויטל, גב' אילון תמי

ארגונים מבססים הרבה מעבודתם על הרכבים קבוצתיים: צוותי משימה, צוותי פרויקט, וועדות, צוותים ניהוליים ועוד. ארגונים, כישויות ממוקדות משימה במהותן, נוטים לשים את הדגש העיקרי בהתנהלות קבוצות בעבודה על תפקוד במישור הרציונאלי: יעילות, תוצאתיות, השגת יעדים וכדומה. יחד עם זאת, התבוננות בקבוצות בעולם העבודה חושפת עולם אמוציונאלי עשיר, לא צפוי, המושפע מתהליכים מודעים ולא מודעים המאפיינים קבוצות ונוטה להפתיע עם הופעתו בהקשר הארגוני. הכרות עם רעיונות מתחום התיאוריה הקבוצתית יכולה להעניק לאיש המקצוע פרספקטיבה המאפשרת הבנה עמוקה של דפוסי התנהגות קבוצתיים אלו וכלים להגיב אליהם. סדנא זו תעסוק בחקר תהליכים קבוצתיים המופיעים בארגון, נעשה שימוש בקבוצות בזיקה למשימה הארגונית, ובחלקו של איש המקצוע ביחס לכך, כל זאת דרך למידה תיאורטית לצד התנסות חווייתית. בכל מפגש יהיו שתי יחידות: תיאורטית והתנסותית. הפרק התיאורטי יעסוק בלמידה של מושגי יסוד בתיאוריה קבוצתית וביישומם בעולם הארגוני ויכלול הרצאות משולבות בדיון, ובתנועה בין למידה במליאה ולמידה בתת קבוצות. היחידה השנייה תאפשר למידה התנסותית. במסגרת יחידה זו יוזמנו המשתתפים לחוות, להבין ולחקור יחד תהליכים קבוצתיים, צוותיים ואישיים, ולקדם מודעות אישית ורגישות בין-אישית לגבי תפקוד איש המקצוע בקבוצה.

 

 

חברה אזרחית, מגזר שלישי ושינוי חברתי / ד"ר הדס ירון

מטרת הקורס היא לערוך היכרות מעמיקה עם מושגים ותיאוריות מרכזיות המשמשים והמשמשות חוקרים לייצוג החברה האזרחית והמגזר השלישי ולבירור של תהליכים של שינוי חברתי. הקורס יעסוק במשמעות המושגים חברה אזרחית ומגזר שלישי. מושגים אלו ייבחנו ביחס למדינת הלאום המודרנית, לתהליכי גלובליזציה, למשטר הכלכלי הניאו ליברלי ולתהליכי הפרטה. הקורס יעסוק בנוסף לכך בתפקיד החברה האזרחית במאבקים לשינוי פוליטי-חברתי בעולם ובישראל. הקורס יתבסס על הרצאות שילוו במצגת ובסרטים, בשילוב דיון פתוח ומפגש עם מרצה אורח/ת אחד/ת שידונו עם הקבוצה באתגרי המגזר השלישי מנקודת מבטם.

 

תהליכים אסטרטגיים והכנת תוכניות עסקיות בניהול ארגוני מגזר שלישי בישראל/ גב' אליסה גוטסמן ברקוביץ     

קורס זה נועד להקנות לסטודנטים כלים ומיומנויות לניהול אנשים ופרויקטים במגזר השלישי. נושא מרכזי בקורס יהיה הכנת תכנית עסקית. העיסוק בתכנית העסקית יחשוף את הסטודנטים לדילמות ניהוליות בהן נתקלים מנהלים ומנהלות במגזר השלישי בישראל, כמו ניהול עובדים, ניהול מתנדבים, ניהול היחסים עם וועד מנהל, תורמים ושותפים אחרים. הכנת התכנית העסקית תהיה לארגון קיים או לארגון חדש לתקופה של לפחות שלוש שנים ובכך יינתנו כלים איכותניים וכמותיים למדידת אפקטיביות התכניות לטווח רחוק. הקורס מבוסס על הרצאות פרונטאליות, הרצאות אורח של מנהלים ומנהלות מהמגזר השלישי ועל מקורות מידע שימושיים במגזר השלישי.

 

ניתוח דו"חות כספיים / רו"ח אבישי עובדיה

הקורס נועד להקנות ידע וכלים בניתוח פיננסי של דו"חות כספיים – המאזן, דו"ח רווח והפסד ותזרים המזומנים. במהלך הקורס יפורטו המרכיבים של כל אחד מהדו"חות, המידע בכל דו"ח, והחשיבות של כל דו"ח להבנת מצבה העסקי של הפירמה. כמו כן, ידונו סוגיות חשבונאיות חשובות לניתוח דו"חות וכן ידונו סוגיות הקשורות לענפים מיוחדים. חומר הקריאה בקורס מבוסס על ספרות מקצועית, לצד מידע שוטף ועדכני - דו"חות כספיים שוטפים של חברות מובילות - טבע, צ'ק פוינט, כיל, נייס, ריטליקס, אסם, ונוספות; וכן נעבור על דו"חות אנליסטים מבתי השקעות מובילים.

 

תיאוריות סוציולוגיות / ד"ר אורנה ששון - לוי

קורס זה פורש טווח רחב של גישות סוציולוגיות החל מגישות מאקרו-מבניות, דרך גישות מיקרו ועד לגישות פוסט מודרניות עכשוויות. פרספקטיבות אלה מציעות דיון מורכב ליחסים שבין מבנה, שיח, תרבות והתנהגות הפרט בחיי היומיום בכלל ובארגונים בפרט. התיאורטיקנים אשר את טיעוניהם המרכזיים ננסה להכיר הם: אמיל דורקהיים, מקס ובר, הרברט מיד, אירווין גופמן, פייר בורדייה ומישל פוקו.

 

חברה ישראלית / ד"ר שלמה גוזמן

הקורס מציע היכרות עדכנית עם התמורות במבנה החברה הישראלית. השיעורים יציגו מספר נקודות מבט מתקדמות בסוציולוגיה של ישראל. במוקד הקורס יונחו לדיון נושאים מרכזיים במחקר החברה הישראלית כדוגמת מקורות אי-השוויון, יחסי דת וחברה, התמורות בדיוקן החברתי (האתני והמעמדי), ההתפתחויות בזירה הפוליטית ובחברה האזרחית ותסריטים לעתיד.

 

שיטות מחקר: כמותני / ד"ר נדב גבאי

הקורס נועד להציג את עקרונות הניתוח הסטטיסטי הרב-משתני ולהקנות לסטודנטים ידע ומיומנויות מתודולוגיות בקריאת וניתוח נתונים כמותיים הנחוצות לביצוע מחקר עצמאי. הקורס יתמקד בעקרונות הרגרסיה ושימושיה לבחינה אמפירית של סוגיות סוציולוגיות. במהלך הקורס יתרגלו הסטודנטים את השימוש בטכניקות הסטטיסטיות הנלמדות על נתוני אמת באמצעות תוכנות סטטיסטיות (SPSS).

 

שיטות מחקר: איכותני / ד"ר נעה וייסמן

מטרת הקורס הינה להציג את שיטת המחקר האיכותנית והחשיבה התיאורטית שביסודה. הקורס פורש את סיפור המחקר האנתרופולוגי בפרט והמחקר האיכותני בכלל ומשלב דיון תיאורטי והתנסות בעריכת מחקר.

מסעו של האנתרופולוג בתרבות חדשה דורש עמידה באתגרים ומילוין של משימות מחקר. לאחר שלב ההלם הראשון, החוקר יוצא למסע תרבותי מרתק, אשר במהלכו הוא רושם את חוויותיו ומפענח את התנהגות האנשים עמם הוא נפגש. דוגמא לשאלות שבמוקד הקורס: מה טיבו של השדה התרבותי? כיצד נערכת תצפית באנשים? מדוע על החוקר להשתתף בטקסים? מהו סיפור אתנוגרפי? כיצד יש לספרו? במהלך השיעורים מוצגים מקורות רעיוניים והיסטוריים של שיטות מחקר איכותניות: משמעות המחקר האיכותני, אסטרטגיות לאיסוף נתונים, וגישות לפרשנות הממצאים. דגש מיוחד מושם על עבודת השדה, שהנה תהליך ובו מספר שלבים: תחילתו בשיקולי בחירת השדה והכניסה אליו, וסופו בדו"ח אתנוגרפי.

 

 

בחינת גמר:

הנחיות כלליות

 

 

תלמידות ותלמידים יקרים,

 

בהתאם לדרישת המועצה להשכלה גבוהה עלינו  לקיים בסוף לימודי התואר בחינת גמר. הבחינה דומה למה שמקובל להגדיר בחינת בית. כפי שמופיע בלוח הזמנים האקדמי שחולק לכם, תהליך הבחינה הוא בן שלושה שלבים:

 

  • משלוח רשימת קריאה
  • משלוח שאלות הבחינה
  • הגשת הבחינה                                         

 

שלב א: משלוח רשימת קריאה

בשלב זה תקבלו בדואר אלקטרוני רשימת קריאה הנדרשת לבחינת הגמר. הרשימה תכלול חומרים ביבליוגרפיים מתוך הסילבוסים שקיבלתם בקורסים השונים. עליכם ללמוד לעומק את כל הפריטים ברשימה עד לשלב ב'.

 

שלב ב: משלוח שאלות

בשלב זה תקבלו לדואר האלקטרוני את שאלות הבחינה.

           

שלב ג: הגשת המבחן

בשלב זה עליכם להגיש את הבחינה מודפסת למשרדי התוכנית או לשלשל אותה לתא מספר 4 בתאיי המורים במחלקה, בנין מקסיקו קומה 4. התשובות לשאלות הבחינה חייבות להתבסס (ולהראות זאת לקורא) על חומר הקריאה שחולק בשלב ראשון.

 

במקרים חריגים (ובתיאום אתנו ועם המורים הרלוונטיים) ניתן להגיש את הבחינה גם אם לא הוגשו עדיין כל העבודות, ובתנאי שאין סיבה להעריך כי הסטודנט/ית לא יעמוד/תעמוד בסופו של דבר בדרישות הקורסים.

 

הוראות עבודה והגשה

הבחינה לא תעלה על 5 עמודים מודפסים ומשודכים מצד ימין למעלה (בלי כריכות ועטיפות). יש לערוך את הבחינה בהתאם למסמך כללים להגשת מסמך מדעי וייעוצי (מופיע גם במודול של הקורס פרו פרקטיקום) ובעיקר: רווח כפול, שוליים של  3  ס"מ מכל צד ופונט David 12. יש להוסיף מספרי עמוד בראש העמוד, במרכז.

 

להזכירכם, הבחינה באה לבחון את התאמתם של כל תלמידה ותלמיד באופן אישי לתואר מוסמך בסוציולוגיה בתוכנית לייעוץ ארגוני. בכדי לאפשר זאת, עליכם לעבוד באופן עצמאי! ניסוחים חוזרים, רעיונות חוזרים, רצף חוזר בהצגת טיעון, יובילו לביטול שתי הבחינות שיימצאו זהות.

 

 

מבחן שלא יעמוד בדרישות המינימום לא יאפשר לכותב/ת לסיים את התואר.

ציון המבחן: עובר/לא עובר.

 

 

בהצלחה,

ד"ר ברוך שמעוני

ראש התוכנית