ידיעון לתלמידי התואר השלישי PhD לשנת הלימודים תשע"ח

 

ראש המחלקה: פרופ' אורנה ששון- לוי
סגן ראש המחלקה: ד"ר ניסים ליאון
סגנית מנהלית:  גב' כוכי חבצלת

 

הוועדה לתואר שלישי

יו"ר הועדה לתואר שלישי: פרופ' אריאל בנדור
יו"ר הוועדה המחלקתית לתואר שלישי: ד"ר גלית אילון

 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה נמצאת בקומה הרביעית בבניין מקסיקו (בניין מספר 213)

לברור שאלות, ניתן לפנות למזכירת הוועדה, גב' ג'ואל שפינגרן socio.grad@biu.ac.il

לטלפון 03-5318378 או בפקס 03-7384037

 

מטרת הלימודים

מטרת תכנית הדוקטורט היא הקניית ידע מדעי וכלי עבודה בסוציולוגיה ו/או אנתרופולוגיה הנדרשים ליצירה עצמאית וביקורתית של ידע מדעי חדש. 

משך לימודי הדוקטורט הינו ארבע שנים (במקרים מיוחדים שבהם נדרשות השלמות בהיקף רחב תינתן שנת השלמות נוספת).  

תהליך ותנאי הקבלה

ראשית, על מועמדים העומדים בדרישות הגשת המועמדות של ביה"ס ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה ליצור קשר עם מנחה פוטנציאלי/ת במחלקה, אשר תחום ההתמחות שלו/ה רלוונטי לנושא אותו הם מעוניינים לחקור. המשך תהליך הקבלה מותנה בכך שהמועמדים מצאו מנחה פוטנציאלי/ת אשר הסכים/מה להנחותם.

לאחר שהסכימו עם המנחה הפוטנציאלי/ת על נושא ושאלת מחקר, על המועמדים להגיש לאותו מנחה פוטנציאלי/ת תיאור קצר (עד 5 עמודים) של הרעיון המחקרי המעוגן בספרות המקצועית וכן של שיטת המחקר המתוכננת (מסמך "קדם-הצעה").

באם הוערך המסמך בצורה חיובית על-ידי המנחה, יוכלו המועמדים להגיש מועמדות לבית הספר ללימודים מתקדמים.

לאחר הגשת המועמדות לביה"ס ללימודים מתקדמים עובר תיק המועמדות לעיונם של ועדת הדוקטורט המחלקתית וראש המחלקה, אשר מגבשים המלצה לביה"ס ללימודים מתקדמים. בכדי לגבש חוות דעת הן לגבי כישורי המחקר הסוציולוגיים והאנתרופולוגיים של המועמדים והן לגבי המחקרים המוצעים, דורשת הוועדה כי לצד הפרטים והמידע הכלולים בטופס ההרשמה לביה"ס ללימודים מתקדמים יוצגו בפניה המסמכים הבאים:

  1. שני מכתבי המלצה משני אנשי סגל אקדמי המכירים את המועמד/ת ואת כישוריו/ה האקדמיים והמחקריים. בכדי להבטיח סודיות, מכתבי ההמלצה ישלחו על ידי הממליצים ישירות למזכירות המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. חשוב להדגיש כי המנחה המיועד/ת אינו/ה יכול/ה לשמש כממליץ/ה.
  2.  מסמך "קדם-ההצעה" אשר תואר לעיל.

ועדת הדוקטורט המחלקתית עשויה להתנות את הקבלה לדוקטורט בלימודי השלמה. חובה לסיים את לימודי ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה  בציון​ 86 לפחות, או בציון גבוה מכך שיקבע על ידי ועדת הדוקטורט המחלקתית ו/או ביה"ס לתארים מתקדמים. מועמדים שיתקבלו יחלו לעבוד עם המנחה על הצעת המחקר.

ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם עומדים בדרישות הסף והמחלקה המליצה על קבלה.

המעמד הרשמי של תלמיד/ת מחקר מן המניין במחלקה מתקבל רק לאחר אישור הצעת המחקר ע"י רשויות האוניברסיטה.

כמו-כן, על הסטודנט ללמוד קורסים נוספים, לעמוד בתרגיל המעבר ובדרישות נוספות כמפורט להלן וכן באתר ביה"ס ללימודים מתקדמים. 

מסלול משולב

במסלול זה תלמידי מ.א. אשר הצטיינו בשנת לימודיהם השנייה ויצרו קשר עם מנחה המוכן להנחותם בעבודת הדוקטורט מגישים את מועמדותם לוועדה המחלקתית לתואר שלישי. תהליך הקבלה למסלול זה זהה לתהליך הקבלה במסלול הרגיל (ראו לעיל). תלמידים המתקבלים למסלול זה פטורים מהגשת תזה של תואר שני ועליהם להגיש הצעה לדוקטור בסוף שנת הלימודים השנייה ללימודי התואר השני.

מידע נוסף על מסלול זה מופיע בחוברת פרטי מידע תשע"ח עמודים 33-34

דרישות התכנית:

א. קורסים ופעילויות מחלקתיות

1. תלמידי תואר שלישי מחויבים בתכנית לימודים בהיקף של 6 ש"ש לפחות, בהתייעצות עם הוועדה המחלקתית לתואר שלישי ועם המנחה.

2. במקרים בהם רקע הסטודנט/ית דורש לימודי השלמה בסוציולוגיה ו/או אנתרופולוגיה, תיקבע תכנית לימודים אינדיבידואלית (נוספת).

3. התלמידים רשאים לקחת קורס אחד בקריאה מונחית עם חברי סגל שמסכים להנחות אותם. בסוף הקורס יידרש הדוקטורנט להגיש עבודה שתהווה סקירה וסיכום הספרות החדשה בתחום התמחותו. קורס הקריאה ייחשב כקורס בן שתי שעות סמסטריאליות. רישום לקורס קריאה כזה מחייב אישור של הוועדה המחלקתית לתואר שלישי. 

4. על כל התלמידים לתואר שלישי להשתתף במהלך לימודיהם בסדנת תזה לתואר שלישי (סמינר לדוקטורנטים). הסמינר מתקיים פעם בשבועיים, והוא נושא נקודות זכות. חובה להירשם לקורס בזמן ההרשמה.

5. על כל התלמידים לתואר שלישי להשתתף בסמינר המחלקתי בימי רביעי (14:00-16:00) במשך כל שנות לימודיהם במחלקה. אין להירשם לקורסים אחרים באוניברסיטה במשבצת זמן זו.

6. קורסים מהתואר הראשון והשני: במקרים חריגים התלמידים יוכלו להשתתף גם בקורסים הניתנים במסגרת לימודי התואר הראשון ו/או השני באישור היועצת בזמן הרישום. אישור היועצת מותנה באישור בכתב הן מהמנחה והן ממרצה הקורס. על התלמידים מוטלת אחריות להודיע למרצה בתחילת הסמסטר על היותם תלמידי Ph.D ולבקש מהמרצה שתוטל עליהם דרישה מיוחדת כתלמידי תואר שלישי, בנוסף לדרישות הרגילות של הקורס או הסמינר

ב. תרגיל מעבר

בנוסף לדרישות המחקר והלימוד לתואר, מועמדים אשר יתקבלו ללימודים במחלקה ידרשו לעמוד בתרגיל מעבר אותו יוכלו להגיש עד סוף הסמסטר הראשון ללימודיהם, או עד סוף סמסטר א' שלאחר שנת ההשלמות אם היו כאלה. תרגיל המעבר יתבסס על ניתוח של מספר מקורות הן בספרות הסוציולוגית הכללית והן בספרות הספציפית בנושא המחקר הנבחר, בהתאם לרשימת קריאה שתורכב על ידי המנחה והוועדה.

המנחה וחבר סגל ​נוסף יעריכו את התרגיל במתן ציון עובר/לא עובר. הצלחה בתרגיל היא תנאי להמשך הלימודים.   

ג. הצעת מחקר

על התלמידים להגיש הצעת מחקר לאישור הוועדה המחלקתית לתואר שלישי עד סוף שנת הלימודים הראשונה. וזה לאחר קבלת ציון עובר על תרגיל המעבר התיאורטי. לאחר שהצעת המחקר עוברת שיפוט פנימי וחיצוני ומקבלת את כל האישורים הנדרשים, הוועדה מעבירה את המלצותיה לאישור הוועדה האוניברסיטאית לתואר שלישי. הוראות הוועדה לכתיבת הצעות מחקר לתואר שלישי נמצאות באתר המחלקה וכן באתר ביה"ס ללימודים מתקדמים.

ד. עבודת הדוקטורט

על התלמידים להגיש את עבודת הדוקטורט לאחר שהושלמו כל חובות הלימודים במחלקה ומחוץ לה. את העבודה יש להגיש לוועדה המחלקתית לתואר שלישי אשר תעביר את העותקים לביה"ס  ללימודים מתקדמים לאחר הבדיקות הנדרשות. על עבודת הדוקטורט לעבור תהליך שיפוט ולקבל את האישורים הנדרשים בהתאם לתקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים. רק תלמיד מן המניין שהיה רשום באופן חוקי במשך שנתיים לפחות רשאי להגיש את עבודת הדוקטורט, כמו כן ניתן להגיש את העבודה עד 4 שנים מיום הקבלה ללימודים.

ה. שפות

על התלמידים לעבור מבחן מיון כדי להוכיח את שליטתם בשפה האנגלית. תלמידים שלא יעמדו במבחן המיון יחויבו בקורס שניתן על ידי המחלקה לאנגלית.

ו. דרישות כלליות

יתר הדרישות כגון: תקופת הזמן המרבית להגשת הצעת המחקר והדוקטורט, חובת הדו"ח השנתי על ההתקדמות התלמיד/ה, שפה זרה, ולימודי יהדות הן בהתאם לתקנון של ביה"ס ללימודים מתקדמים.

 

תעודת הסיום

תעודת הסיום מוענקת על ידי האוניברסיטה בטקס רשמי שנערך מדי שנה בחודש יוני. מומלץ לבדוק במשרד הרשם את תאריך האחרון לסיום החובות על מנת להיכלל בטקס ביוני. סטודנטים שמסיימם את הלימודים יכולים לקבל אישור רשמי על כך במהלך כל השנה מהוועדה האוניברסיטאית לתואר שלישי.

מלגות

סטודנטים יכולים לפנות לוועדת מלגות ולבקש מלגת לימודים. הבקשות חייבות להגיע לוועדה בסמוך לתחילת שנת הלימודים. יש לעקוב אחרי ההודעות שמתפרסמות על לוחות המודעות באוניברסיטה. כמו כן, תלמידי דוקטורט יכולים לגשת למקורות מימון חיצוניות ( קרנות מחקר שונות).

רשימת המנחים ותחומי התמחותם

חברי סגל מדרגת מרצה בכיר רשאים להדריך תלמידים בעבודת תזה לתואר שלישי. התלמידים יכולים לעסוק במחקריהם במגוון רחב של נושאים, כפי שניתן לראות מרשימת תחומי ההתמחות של אנשי הסגל. מומלץ לכל התלמידים להתייעץ עם כמה אנשי סגל לפני בחירת הנושא לעבודתם. שעות הקבלה של חברי הסגל מתפרסמות בלוח המודעות המחלקתי בראשית שנת הלימודים, ובאתר המחלקה.

ניתן לראות פירוט נוסף של תחומי ההתמחות וכן של פרסומים וקו"ח של חברי הסגל בדף הסגל. 

קישורים מומלצים:

הוועדה לתואר שלישי (מידע על תהליכי קבלה, טופסי פנייה לוועדה, תקנון הלימודים, ומידע נוסף),

תלמידי תואר שלישי במחלקה,

כמו כן ניתן לעיין בדיסטרציות שפורסמו ע"י בוגרי המחלקה.

 

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה לתארים מתקדמים

לטלפון 03-5318378 או בפקס 03-7384037

socio.grad@biu.ac.il