Thesis and Dissertatations

שנה Student Advisor
2019 " המשק נמצא ערב שואה כלכלית": הכרת מצב החירום בהסתדרות נוכח תכנית הייצוב הכלכלית 1985 MA רונית פורת - גולן Prof. Nissim Leon
2019 " הקשר בין הון חברתי- ארגוני לתפוקת עובדים: האפקט המתווך של הון פסיכולוגי – חיובי במודל תגמולים קבוצתי" MA טל יוסף צ'רבוני Prof. Baruch Shimoni, Dr. נדב גבאי
2019 " עובדות בצל האלימות: משמעויות העבודה בשכר בעולמן של נשים שורדות אלימות בני זוג בעידן של אזרחות שוק" PhD קרני קריגל Prof. Orly Benjamin
2019 "אלטרנטיבות קונפורמיות" תנועות של גבריות חדשה בישראל PhD אדם כהן Prof. Orna Sasson-Levy, Prof. Galit Ailon
2019 "הבניית זהות שחורה: התמודדות עם גזענות וסטיגמה בקרב בני הקהילה האתיופית ותפיסתם את מבקשי המקלט מאפריקה" MA גילה יורוקובסקי Prof. אורי שורץ
2019 "השמים הם הגבול והדרך דרך ארץ": הטמעת ערכים ניאו- ליברליים דרך שיח של פסיכולוגיה פופולארית בחינוך הבית - ספרי בישראל MA שרי רימה אלפי-ניסן Dr. Michal Pagis, Dr. לימור גבאי-אגוזי
2019 "עבודת השם ו"עבודת העצמי"- הילכו שניים יחדו?! חקירה אתנוגרפית אודות סדנאות מתחום הפסיכולוגיה הפופולארית בקרב נשים חרדיות בישרא MA ורד בכר Prof. Nissim Leon, Dr. Michal Pagis
2019 "רווקות מבחירה או מכורח הנסיבות: המאפיינים והמשמעויות החברתיות של מעמד הרווקות בחברה הישראלית" PhD ליבי באר Prof. Shira Offer
2019 האתניות בהפרטה: הבניית הזהות האתנית בקרב חברי קיבוץ ממוצא מזרחי MA אמיר רם Prof. Orna Sasson-Levy
2019 מגדר ומשא ומתן על תנאי עבודה וכסף: השוואה בין תפישות וחוויות של נשים וגברים העובדים במחקר ופיתוח MA רונה מלכא Prof. Galit Ailon
2019 מעורבות אבהית בזירה הביתית ואידאולוגיות של גבריות בחברה הישראלית PhD אור ענבי Prof. Shira Offer, Prof. Danny Kaplan
2019 משטרי הומוגניות בארגון רווחה ממלכתי בישראל PhD גלית ברקת דניאלי Prof. Orna Sasson-Levy, Prof. Nissim Leon
2019 ניבוי התנהגות אזרחית ארגונית בקרב עובדים: הקשר בין תהליכים ניהוליים, מאפיינים אישיותיים של עובדים והתנהגות אזרחית ארגונית MA נועה שטיימן Dr. לימור גבאי-אגוזי, Dr. רונית יצחקי
2019 עבודת אותנטיות של נשים בתפקידי מנהיגות כפרקטיקה של העצמה נשית MA אסנת ילין Dr. Michal Pagis
2019 עבודת הלבשת הבית - עבודת אותנטיות במסגרת עבודת טעם חדשה MA הדס נור Prof. אורי שורץ
2019 עזרת גברים – דילמות של גברים דתיים במפגש עם שיח ופרקטיקה פמיניסטית MA יעל פרידמן הוך Prof. Orna Sasson-Levy, Dr. ירון שוורץ
2019 רגשות כמניעים לשינוי: המקרה של עובדות הוראה בבתי הספר היסודיים בישראל MA צליל שריקי Prof. Orly Benjamin
2018 " העתקת המגורים של בני הקיבוצים ובני זוגם ממרכז הארץ לקיבוצים בפרפריה" MA תמיר אילי Prof. Orly Benjamin
2018 "הון חברתי, פוליטיקה ארגונית ותוצאות עבודה במפעלים קיבוציים מופרטים: השוואה בין עובדים שכירים לחברי קיבוץ". MA סלעית סהר - אדלשטיין Prof. Nissim Leon, Dr. נדב גבאי
2018 "מחיר האהבה: שאלת משמעות הכסף בחוויית החתונה הישראלית" MA רחלי יהושע - גורן Prof. Galit Ailon
2018 "רק לא להיות חסרת אונים": חוויות לידה של נשים שהיו מעוניינות ללדת באופן טבעי בבית חולים MA קרן טקאץ' מליניק Dr. David A. Rier
2018 "תובענות דתית מול תובענות ארגונית: מרחב החיים של המנהל הדתי האורתודוקסי" MA שלי אלתר Prof. Nissim Leon
2018 in search of spiritual home: a case study of post-soviet immigrants learning the science of kabbalah נטליה גרודינינה Prof. Larissa Remennick, Dr. Michal Pagis
2018 הבדלים על בסיס הגירה בשאיפות השכלתיות ותעסוקתיות של תלמידי תיכון MA נעמה הלוי-ג'נאח Dr. לימור גבאי-אגוזי
2018 ההומור כהון חברתי-ארגוני: היבטים מגדריים, פוליטיים וחברתיים של השפעת השימוש בהומור על תוצאות עבודה בקרב נציגי שירות במוקד טלפוני MA בנימין פלדמן Prof. Baruch Shimoni, Dr. נדב גבאי