המגמה לסוציולוגיה ארגונית

English שלחו לחבר

להרשמה

נכון לשנת תשפ'

Graduate Program in Organizational Sociology

ראש המגמה: ד"ר שירה עופר 

המגמה לסוציולוגיה ארגונית מפגישה את הסטודנטים עם גישות ושיטות מובילות בחקר ארגונים ועבודה ומקנה כלים להבנה וניתוח של ארגונים הפועלים בסביבה מקומית וגלובלית. המגמה משלבת גישה מחקרית עם אוריינטציה יישומית. מטרתה להעניק הן תשתית תיאורטית ואינטלקטואלית בתחומי התמחותה והן מיומנויות מעשיות הנוגעות לאבחון ושינוי ארגוני, ניהול משאבי אנוש ופיתוח ארגונים בהקשרים משתנים וגלובליים.

תכנית הלימודים המוצעת כוללת קשת רחבה של נושאים: תרבויות בארגונים, אסטרטגיה ושינוי ארגוני, ניהול ומנהלים, גלובליזציה, סקרים ארגוניים, דינאמיקה קבוצתית, יחסים בין-ארגוניים ותוך-ארגוניים, מיומנויות אבחון וייעוץ ארגוני, מגדר, זהות ואי-שוויון בחיי העבודה ומשאבי אנוש. הקורסים מיועדים להקנות לסטודנטים היכרות מעמיקה עם מורכבותם הפנימית, החברתית, התרבותית והמבנית של ארגונים מסוגים שונים ועם האופן שבו ארגונים מתנהלים בתוך סביבה מוסדית, חברתית, כלכלית ופוליטית משתנה ורבת-פנים.  

בהתאם לכך, הלימודים במגמה מקנים יסודות אקדמיים לכניסה לתפקידים רבים הקשורים, בין השאר, בניהול משאבי אנוש, ניהול בסקטור הציבורי והפרטי, יעוץ ארגוני, הדרכה, מחקר יישומי, וכמובן מחקר אקדמי. סטודנטים מצטיינים במגמה יכולים להגיש מועמדות להמשך לימודים לקראת תואר דוקטור.

תכנית הלימודים במגמה

תוכנית הלימודים מתוכננת לתקופה של שנתיים, שבמהלכן יש לסיים את כל הדרישות לתואר. לפיכך, התלמידים חייבים ללמוד לפחות שמונה שעות שנתיות (לא כולל לימודי השלמה) במהלך שנת הלימודים הראשונה. סטודנטים ותיקים ילמדו לפי החובות שנקבעו בשנת התחלת לימודיהם. בדרך כלל ציפייתנו היא כי בכל שנה יתמסרו התלמידים לכתיבת עבודה סמינריונית אחת בלבד. בדרך זו יכולים התלמידים לעמוד בדרישה לקריאה מקיפה בחומרי הסמינר ובתחום הספציפי בו הם כותבים עבודה.

ניתן לבחר במסלול לימודים עם תזה (16 ש"ש) וללא תזה (20 ש"ש).

מניסיוננו עולה, כי תלמידים רבים העובדים בזמן הלימודים מוצאים את עצמם מתכננים לימודים ללא תזה כדרך לקיצור הזמן המושקע בלימודים. הניסיון מלמד כי שמירה על מסגרת הקצאת שעות סבירה למחקר בסופו של דבר מאפשרת לתלמידים טובים סיום עבודת תזה במהלך פרק זמן שאינו עולה על משך הלימודים המקביל במסלול ללא תזה.

התזה מהווה עבודת מחקר עצמאית שרצוי להתחילה בשנת הלימודים הראשונה. על כותבי התזה להגיש לוועדה לתואר שני של האוניברסיטה הצעת מחקר עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. האחריות על חיפוש נושא ומנחה לתזה מוטלת על הסטודנטים. אחת הדרכים לפיתוח עבודת תזה היא באמצעות הרחבה של נושא אשר נחקר במסגרת עבודה סמינריונית. סטודנטים במגמה יכולים לבצע את עבודות המחקר שלהם בהנחיית כל אחד מחברי הסגל במחלקה לסוציולוגיה ולא רק בהנחיית מרצים המלמדים במגמה. עם זאת, שדה המחקר והנושא שלו צריכים להתמקד בארגונים ו/או עבודה.

תכנית הלימודים

מכסת השעות במסלול א' (עם תזה) - על הסטודנטים לצבור 16 ש"ש (32נ"ז), מתוכן 7 ש"ש(14 נ"ז) לימודי חובה כלליים במחלקה  (שלא במסגרת המגמה).

במסלול ב' (ללא תזה) - על הסטודנטים לצבור 20 ש"ש,(40 נ"ז) מתוכן 6 ש"ש (12 נ"ז)לימודי חובה כלליים במחלקה (שלא במסגרת המגמה).

 

לימודי חובה כלליים בשני המסלולים

שנה א'

סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות -                                   1.0        ש"ש (2 נ"ז)

דעת האנתרופולוגיה: שדות וחיים של תיאוריית התרבות -            1.0        ש"ש (2 נ"ז)

סטטיסטיקה רב-משתנית + תרגיל -                                       1.5        ש"ש ( 3 נ"ז)

שיטות מחקר איכותניות + תרגיל -                                         1.5        ש"ש ( 3נ"ז)

  

שנה ב'

שיטות מחקר כמותניות מתקדמות -

                                     או                                             1.0       ש"ש ( 2נ"ז)

שיטות מחקר איכותניות מתקדמות -                    

סדנת תזה* (מיועדת לסטודנטים במסלול א'-עם תזה בלבד)         1.0       ש"ש ( 2 נ"ז)

 

סה"כ במסלול א' (עם תזה)                                                  7         ש"ש ( 14 נ"ז)

סה"כ במסלול ב' (ללא תזה)                                                 6         ש"ש (12 נ"ז)

 

סטודנטים במסלול א' ילמדו עוד 9 ש"ש,(18 נ"ז) מעבר ל-7 שעות לימודי החובה כלליים במחלקה, מתוכן קורסי חובה בתוך המגמה, שני סמינרים וקורסי בחירה, בהתאם לתוכנית הלימודים במגמה אליה הם שייכים.

סטודנטים במסלול ב' ילמדו עוד 14ש"ש,(28 נ"ז) מעבר ל-6 שעות לימודי החובה כלליים במחלקה, מתוכן קורסי חובה בתוך המגמה, שלושה סמינרים וכן קורסי בחירה, בהתאם לתכנית הלימודים במגמה אליה הם שייכים. 

על כל הסטודנטים להירשם למינימום של 8 ש"ש (16 נ"ז)בשנה א' (לא כולל השלמות).

* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים. תכנית מעודכנת תפורסם באתר המחלקה.

דגשים לגבי תוכנית הלמודים:

א.  כל שנה יש לקחת את קורסי החובה לאותה שנה.

ב. חובה ללמוד בשנה הראשונה 8 ש"ש לפחות, לא כולל לימודי השלמה.

ג. חובה ללמוד סמינריון אחד בתוך המגמה בשנה הראשונה.

ד. תלמידים שחייבים בלימודי השלמה בחוג חייבים לסיים אותם עד סוף שנה א' בממוצע של 80 לפחות. החייבים בלימודי השלמה באנגלית, חייבים לסיימם עד סוף שנה א'.

ה. סמינרים מחוץ למגמה יש לקחת מתוך המחלקה.

דוגמאות לקורסים הניתנים במגמה:

שימו לב: הרשימה מדגימה קורסים הניתנים במגמה ואינה תואמת את תוכנית הלימודים לשנה ספציפית.

פרקטיקום בארגונים / פרופ' ברוך שמעוני

הקורס יעסוק באסטרטגיות המרכזיות בשדה הפיתוח הארגוני במטרה להקנות לתלמידים כלים להתערבות ייעוצית בארגונים. הקורס יתקיים  כסדנה מעשית שתעניק לתלמידים הדרכה (supervision) בביצוע אבחון והתערבות ארגוניים הלכה למעשה. בנוסף לשעות ההוראה בכיתת הלימוד, הקורס מחייב נוכחות של מספר שעות בכל שבוע בארגון הלקוח להתנסות מעשית. איתור ארגון הלקוח הוא באחריות הסטודנטים

תרבות ארגונית /פרופ' גלית אילון (סמינר)

הסמינר מיועד להקנות לסטודנטים הכרות מעמיקה עם משמעות התרבות בארגונים. במסגרת זו, יבחן הסמינר את גלגוליו של המושג "תרבות ארגונית" בתיאוריה ארגונית, וכן יעסוק בתקוות הניהוליות שנקשרו בו. במטרה לאפשר לסטודנטים להעריך את תרומתו של המושג להעמקת הידע על אודות מורכבותם החברתית של ארגונים, מוקדש חלק מן הסמינר לדיון במחקרי תרבות אתנוגרפיים הנוגעים להיבטים שונים של חיי היומיום בארגון.

סיפורי מנהלים / פרופ' ברוך שמעוני (סמינר)

קורס זה מניח כי סיפורים מהווים את אחת הדרכים בהן אנשים מארגנים את חייהם ומקנים להם משמעות. הקורס יציע לתלמידים כלים תיאורטיים ופרקטיים לאיסוף ולניתוח של סיפורי חיים של מנהלים במטרה לעמוד על תפישותיהם הניהוליות. הקורס יישען על גישות אנתרופולוגיות, סוציולוגיות ופסיכולוגיות להבנה של סיפורי חיים. התלמידים יתבקשו לקיים ראיונות אישיים עם מנהלים. הראיונות יוצגו בפני המשתתפים האחרים וישמשו בסיס לכתיבת עבודה שתוגש בסוף הקורס.

יעוץ ארגוני מפרספקטיבה סוציולוגית / ד"ר אלונה הרנס (סמינר)

היכרות עם תיאוריות ומודלים מרכזיים בייעוץ ארגוני, תוך הבנת הזיקה שלהם לעמדה הסוציולוגית, על הסתירות המובְנות ביניהם. הקורס מומלץ לתלמידי שנה א' במגמה הארגונית כהכנה לפרקטיקום בשנה ב'.

תרבות הקפיטליזם והון / פרופ' גלית אילון

הקורס בוחן את המשמעות התרבותית של מונחים ועקרונות כלכליים מרכזיים. במסגרת זו, הקורס עוסק בארבע סוגיות מרכזיות. ראשית, הוא בוחן את אתיקת השוק החופשי ומבקש להתחקות אחר האופן שבו רעיונות ניאו-ליברליים של רגולציה-עצמית משפיעים על תפיסת המדינה, הארגון והעצמי. שנית, הוא עוסק במשמעות הרבה המיוחסת לעבודה ולקריירה, לערכים הנשזרים בהן, ולאופן שבו ערכים אלה מעצבים ציפיות ומהלכי חיים. שלישית, הקורס עוסק בהבניה החברתית של כסף וערך, ועומד על משמעותם כעקרונות מארגנים וכמושגי יסוד בהקשרים תרבותיים שונים. לבסוף, הקורס עוסק במושגי ההשקעה והסיכון וסוקר היבטים שונים של תרבות ההשקעות ההמונית שהתפתחה בעשורים האחרונים.

 

המגמה לסוציולוגיה ארגונית 

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 5290002

בניין 213, חדר 420

טלפון: 03-5318378   פקס:03-7384037

socio.grad@biu.ac.il