English שלחו לחבר

ידיעון לתלמידי התואר השלישי-PhD לשנת הלימודים תשפב

 

יו"ר הוועדה המחלקתית לתואר שלישי: פרופ' אורי שורץ

 

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה נמצאת בקומה הרביעית בבניין מקסיקו (בניין מספר 213)

לברור שאלות, ניתן לפנות למזכירת הוועדה, גב' ריקי חלוצי-פוטר  socio.grad@biu.ac.il

לטלפון 03-5318378 או בפקס 03-7384037

תהליך הקבלה

תהליך הקבלה ללימודי תואר שלישי במחלקה מורכב ממספר שלבים.

ראשית, על מועמדים העומדים בדרישות הגשת המועמדות של בית הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה ליצור קשר עם מנחה פוטנציאלי/ת במחלקה, אשר תחום ההתמחות שלו/ה רלוונטי לנושא אותו הם מעוניינים לחקור. המשך תהליך הקבלה מותנה בכך שהמועמדים מצאו מנחה פוטנציאלי/ת אשר הסכים/מה להנחותם.

לאחר שהסכימו עם המנחה הפוטנציאלי/ת על נושא ושאלת מחקר, על המועמדים להגיש לאותו מנחה פוטנציאלי/ת תיאור קצר (עד 5 עמודים) של הרעיון המחקרי המעוגן בספרות המקצועית וכן של שיטת המחקר המתוכננת (מסמך "קדם-הצעה").

באם הוערך המסמך בצורה חיובית על-ידי המנחה, יוכלו המועמדים להגיש מועמדות לבית הספר ללימודים מתקדמים.

לאחר הגשת המועמדות לבית הספר ללימודים מתקדמים עובר תיק המועמדות לעיונה של ועדת הדוקטורט המחלקתית, אשר מגבשת המלצה לבית הספר ללימודים מתקדמים. בכדי לגבש חוות דעת הן לגבי כישורי המחקר הסוציולוגיים והאנתרופולוגיים של המועמדים והן לגבי המחקר המוצע, דורשת הוועדה כי לצד הפרטים והמידע הכלולים בטופס ההרשמה לבית הספר ללימודים מתקדמים יוצגו בפניה המסמכים הבאים:

  1. שני מכתבי המלצה משני אנשי סגל אקדמי המכירים את המועמד/ת ואת כישוריו/ה האקדמיים והמחקריים. בכדי להבטיח סודיות, מכתבי ההמלצה ישלחו על ידי הממליצים ישירות למזכירות המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. חשוב להדגיש כי המנחה המיועד/ת אינו/ה יכול/ה לשמש כממליץ/ה.
  2. מסמך "קדם-ההצעה" אשר תואר לעיל.

 רף המינימום להגשת מועמדות ללימודי תואר שלישי במחלקה הוא זכאות לתואר שני במסלול תזה, ומכתב הסכמה להנחיה מטעם מנחה מסגל המחלקה. על-פי-רוב, מתקבלים/ות  מועמדים/ות בעלי/ות ממוצע תואר שני וציון תזה של 90 ומעלה. עמידה ברף זה אינה מבטיחה קבלה למחלקה, אלא נדרשת לעצם הגשת המועמדות. ההחלטה על קבלה ללימודי דוקטורט מתבססת על שקלולם של גורמים רבים, ובהם רקע אקדמי רלוונטי, פרויקט המחקר המוצע במסמך הקדם-הצעה, מכתבי המלצה ועוד. 

ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף והמחלקה המליצה על קבלה.       

מסלול משולב

תלמידי תואר שני  אשר הצטיינו בשנת לימודיהם הראשונה ויצרו קשר עם מנחה המוכן להנחותם בעבודת הדוקטורט מגישים את מועמדותם לוועדה המחלקתית לתואר שלישי.

סטודנטים המתקבלים למסלול זה פטורים מהגשת תזה של תואר שני ועליהם להגיש הצעה לדוקטורט בסוף שנת הלימודים השנייה ללימודי התואר השני.

תהליך הקבלה למסלול כולל מספר שלבים: ראשית, הגשת מועמדות לוועדה המחלקתית לתואר שלישי. בקשת המועמדות תכלול גיליונות ציונים, מכתבי המלצה ומסמך "קדם- הצעה" (כמפורט לעיל). שנית, אם הועדה תשקול את המועמדות בחיוב, היא תאפשר למועמד/ת לגשת לתרגיל המעבר לדוקטורט (כמפורט להלן) במהלך לימודיהם בשנה השנייה לתואר השני. המלצתה של הוועדה המחלקתית לקבל את המועמד/ת למסלול המשולב מותנית בכך שהוא/היא יעמדו בהצלחה בתרגיל המעבר. שלישית, אם המועמד/ת עמד/ה בהצלחה בתרגיל המעבר המחלקתי, וכן עמד בדרישות הקבלה למסלול המשולב של בית הספר ללימודים מתקדמים, היא / הוא יהיו רשאים להגיש מועמדות לבית הספר ללימודים מתקדמים לוועדה לתואר שלישי, בסוף השנה השנייה של התואר השני.

תהליך הקבלה למסלול זה נשען על תנאים דומים לתהליך הקבלה במסלול הרגיל (ראו לעיל) וכולל מכתבי המלצה ומסמך "קדם-הצעה" (כמפורט לעיל) ובנוסף לכך עמידה בתרגיל המעבר (המפורט להלן).

לימודי השלמה

ועדת הדוקטורט המחלקתית עשויה להתנות את הקבלה לדוקטורט בלימודי השלמה. חובה לסיים את לימודי ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה בציון ממוצע של​ 85 לפחות, או בציון גבוה מכך שיקבע על ידי ועדת הדוקטורט המחלקתית ו/או בית הספר לתארים מתקדמים. מועמדים שיתקבלו יחלו לעבוד עם המנחה על הצעת המחקר.

תרגיל מעבר

בנוסף לדרישות המחקר והלימוד לתואר, מועמדים אשר יתקבלו ללימודים במחלקה ידרשו לעמוד בתרגיל מעבר אותו יוכלו להגיש עד סוף הסמסטר הראשון ללימודיהם, או עד סוף סמסטר א' שלאחר שנת ההשלמות אם היו כאלה.


תרגיל המעבר יתבסס על ניתוח של מקורות בספרות הסוציולוגית ו/או האנתרופולוגית, בהתאם לרשימת קריאה שתורכב על ידי המנחה על פי הוראת הוועדה המחלקתית לתואר שלישי.

המנחה וחבר סגל ​נוסף יעריכו את התרגיל במתן ציון עובר/לא עובר. הצלחה בתרגיל היא תנאי להמשך הלימודים. 

דרישות המחקר והלימוד

דרישות המחקר כוללות הגשת הצעת מחקר וביצוע מחקר כמפורט בפרק המבוא של חוברת פרטי מידע. המעמד הרשמי של סטודנט/ית מחקר מן המניין במחלקה מתקבל רק לאחר אישור הצעת המחקר ע"י רשויות האוניברסיטה.

כמו-כן, על הסטודנטים להשתתף בסדנת דוקטורנטים בשנה הראשונה ללימודים, וכן ללמוד קורסים נוספים כמפורט בפרק המבוא של חוברת פרטי מידע.

עבודת הדוקטורט

על הסטודנטים להגיש את עבודת הדוקטורט לאחר שהושלמו כל חובות הלימודים במחלקה ומחוץ לה. את העבודה יש להגיש לוועדה המחלקתית לתואר שלישי אשר תעביר את העותקים לבית הספר ללימודים מתקדמים לאחר הבדיקות הנדרשות. על עבודת הדוקטורט לעבור תהליך שיפוט על ידי שני שופטים ולקבל את האישורים הנדרשים בהתאם לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים. רק סטודנט/ית מן המניין שהיתה/ה רשום/מה באופן חוקי במשך שנתיים לפחות רשאי/ת להגיש את עבודת הדוקטורט.

ניתן להגיש עבודת דוקטורט הן במתכונת של דיסרטציה רגילה והן במתכונת של אסופת מאמרים בהתאם לנהלים שקבע בית הספר ללימודים מתקדמים. במקרה של דוקטורט המוגש במתכונת של אסופת מאמרים יהיה על הסטודנט/ית להשיג את אישורה/ו והסכמתה/ו בכתב של המנחה לבחירה באופציה זו. הציפיה של המחלקה היא שלפחות שניים מתוך שלושת המאמרים שבאסופה יכתבו באנגלית. ההגשה באנגלית מחייבת לעמוד בדרישות ובתנאים של כתיבה באנגלית של בית הספר ללימודים מתקדמים. לא ניתן להגיש באסופה את אותו המאמר בשתי השפות.

הסמינר המחלקתי

המחלקה עורכת סמינר עבור הסגל והסטודנטים לתארים מתקדמים. הסמינר מהווה הזדמנות להכיר את קהילת המחקר הסוציולוגי והאנתרופולוגי בישראל ולקיים דיאלוג בין חוקרים באופן מעשיר ומרחיב אופקים. הסמינר מתקיים מספר פעמים בכל סמסטר, בימי רביעי בין השעות 14:00-12:00. בסמינר מתארחים מרצים מהמחלקה ומחוץ למחלקה במגוון נושאים בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה, וכן מתקיימים בו דיונים בסוגיות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות עדכניות. המחלקה מצפה מתלמידי הדוקטורט להשתתף בסמינר באופן פעיל, ורואה בו נדבך חשוב בבניית זהותם המקצועית בהתעדכנותם השוטפת בנעשה בתחום, ובפיתוח הקשר שלהם עם קהילת הידע במדעי החברה.

אין להירשם לקורסים אוניברסיטאיים הנערכים ביום ד' בשעות אלה.

משך הלימודים ורציפותם

משך הלימודים לתואר שלישי הינו ארבע שנים. בית הספר ללימודים מתקדמים מאפשר במקרים מוצדקים הארכה לשנת לימודים נוספת. במקרים אלה יש להגיש בקשה להארכה על טופס של בית הספר ללימודים מתקדמים.

יש ללמוד ברציפות עד לסיום התואר.

סטודנטים שאינם לומדים ו/או אינם רשומים ללימודים ו/או יצאו לחופשה מכל סוג שהוא, בלי לקבל על כך אישור מראש, יחשבו כסטודנטים שוויתרו על מקומם במחלקה. סעיף זה הוא בבחינת הודעה מראש לסטודנטים אלה ולא תינתן להם הודעה נוספת על הפסקת לימודים.

קישורים מומלצים:

הוועדה לתואר שלישי (מידע על תהליכי קבלה, טופסי פנייה לוועדה, תקנון הלימודים, ומידע נוסף),

תלמידי תואר שלישי במחלקה,

כמו כן ניתן לעיין בדיסרטציות שפורסמו על ידי בוגרי המחלקה.

 

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה לתארים מתקדמים

לטלפון 03-5318378 או בפקס 03-7384037

socio.grad@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 04/05/2021