ידיעון לתלמידי התואר השלישי-PhD לשנת הלימודים תשפ"ה

תהליך הקבלה

תהליך הקבלה ללימודי תואר שלישי במחלקה מורכב ממספר שלבים.

ראשית, על מועמדות ומועמדים העומדים בדרישות הגשת המועמדות של בית הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה ליצור קשר עם מנחה פוטנציאלי.ת במחלקה, מתחום התמחות הרלוונטי לנושא המחקר. המשך תהליך הקבלה מותנה במציאת מנחה פוטנציאלי.ת וקבלת הסכמה עקרונית להנחייה. 

לאחר הסכמה על נושא ושאלת מחקר יש להגיש למנחה הפוטנציאלי.ת תיאור קצר (עד 5 עמודים) של הרעיון המחקרי המעוגן בספרות המקצועית וכן של שיטת המחקר המתוכננת (מסמך "קדם-הצעה"). על מסמך קדם ההצעה לעבור הערכה על ידי המנחה הפוטנציאלי.ת. אם ההערכה היא חיובית ניתן יהיה להגיש מועמדות לבית הספר ללימודים מתקדמים.

לאחר הגשת המועמדות לבית הספר ללימודים מתקדמים עובר תיק המועמדות לעיונה של ועדת הדוקטורט המחלקתית, אשר מגבשת המלצה לבית הספר ללימודים מתקדמים. בכדי לגבש חוות דעת הן לגבי כישורי המחקר הסוציולוגיים והאנתרופולוגיים  והן לגבי המחקר המוצע, דורשת הוועדה כי לצד הפרטים והמידע הכלולים בטופס ההרשמה לבית הספר ללימודים מתקדמים יוצגו בפניה המסמכים הבאים:

  1. שני מכתבי המלצה משני א.נשי סגל אקדמי המבוססים על היכרות אישית והיכרות עם הכישורים  האקדמיים והמחקריים. בכדי להבטיח סודיות, מכתבי ההמלצה ישלחו על ידי הממליצים ישירות למזכירות המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. חשוב להדגיש כי המנחה המיועד.ת לא יכול.ה לשמש כממליצ.ה.
  2. מסמך "קדם-ההצעה" אשר תואר לעיל.

רף המינימום להגשת מועמדות ללימודי תואר שלישי במחלקה הוא זכאות לתואר שני במסלול תזה, ומכתב הסכמה להנחיה מטעם מנחה מסגל המחלקה. על-פי-רוב, יתקבלו מועמדות ומועמדים עם ממוצע תואר שני וציון תזה של 90 ומעלה. עמידה ברף זה אינה מבטיחה קבלה למחלקה, אלא נדרשת לעצם הגשת המועמדות. ההחלטה על קבלה ללימודי דוקטורט מתבססת על שקלול גורמים רבים, בהם רקע אקדמי רלוונטי, פרויקט המחקר המוצע במסמך הקדם-הצעה, מכתבי המלצה ועוד.

עמידה בדרישות הסף והמלצה של המחלקה לא מבטיחים קבלה ללימודים על ידי ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים.

מסלול משולב

תלמידות ותלמידי תואר שני אשר הצטיינו בשנת לימודיהם הראשונה וקיבלו הסכמה עקרונית של מנחה להנחיית עבודת הדוקטורט יגישו מועמדות לוועדה המחלקתית לתואר שלישי.

לימודים במסלול המשולב פטורים  מהגשת תזה של תואר שני, ומחייבים הגשת הצעה לדוקטורט בסוף שנת הלימודים השנייה ללימודי התואר השני.

תהליך הקבלה למסלול כולל מספר שלבים: ראשית, הגשת מועמדות לוועדה המחלקתית לתואר שלישי. בקשת המועמדות תכלול גיליונות ציונים, מכתבי המלצה ומסמך "קדם-הצעה" (כמפורט לעיל). שנית, אם הועדה תשקול את המועמדות בחיוב, היא תאפשר למועמד.ת לגשת לתרגיל המעבר לדוקטורט (כמפורט להלן) במהלך הלימודים בשנה השנייה לתואר השני. המלצתה של הוועדה המחלקתית לקבל את המועמד.ת למסלול המשולב מותנית בעמידה בהצלחה בתרגיל המעבר. שלישית, מי שעמדו בהצלחה בתרגיל המעבר המחלקתי, וכן עמדו בדרישות הקבלה למסלול המשולב של בית הספר ללימודים מתקדמים, יוכלו  להגיש מועמדות לבית הספר ללימודים מתקדמים לוועדה לתואר שלישי, בסוף השנה השנייה של התואר השני.

תהליך הקבלה למסלול זה נשען על תנאים דומים לתהליך הקבלה במסלול הרגיל (ראו לעיל) וכולל מכתבי המלצה ומסמך "קדם-הצעה" (כמפורט לעיל) ובנוסף לכך עמידה בתרגיל המעבר (המפורט להלן).

לימודי השלמה

ועדת הדוקטורט המחלקתית עשויה להתנות את הקבלה לדוקטורט בלימודי השלמה. חובה לסיים את לימודי ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה בציון ממוצע של​ 85 לפחות, או בציון גבוה מכך שיקבע על ידי ועדת הדוקטורט המחלקתית ו/או בית הספר לתארים מתקדמים. מועמדות ומועמדים שיתקבלו יחלו לעבוד עם המנחה על הצעת המחקר.

תרגיל מעבר

בנוסף לדרישות המחקר והלימוד לתואר, מי שיתקבלו ללימודים במחלקה ידרשו לעמוד בתרגיל מעבר אותו יוכלו להגיש עד סוף הסמסטר הראשון ללימודים, או עד סוף סמסטר א' שלאחר שנת ההשלמות אם היו כאלה.

תרגיל המעבר יתבסס על ניתוח של מקורות בספרות הסוציולוגית ו/או האנתרופולוגית, בהתאם לרשימת קריאה שתורכב על ידי המנחה על פי הוראת הוועדה המחלקתית לתואר שלישי.

המנחה וחבר.ת סגל ​נוספ.ת יעריכו את התרגיל במתן ציון עובר/לא עובר. הצלחה בתרגיל היא תנאי להמשך הלימודים.

דרישות המחקר והלימוד

דרישות המחקר כוללות הגשת הצעת מחקר וביצוע מחקר כמפורט בפרק המבוא של חוברת פרטי מידע. המעמד הרשמי של סטודנט.ית מחקר מן המניין במחלקה מתקבל רק לאחר אישור הצעת המחקר ע"י רשויות האוניברסיטה.

כמו-כן, על הסטודנטיות והסטודנטים להשתתף בסדנת דוקטורנטים בשנה הראשונה ללימודים, וכן ללמוד קורסים נוספים כמפורט בפרק המבוא של חוברת פרטי מידע.

עבודת הדוקטורט

את עבודת הדוקטורט ניתן להגיש לאחר שהושלמו כל חובות הלימודים במחלקה ומחוץ לה. העבודה תוגש לוועדה המחלקתית לתואר שלישי אשר תעביר את העותקים לבית הספר ללימודים מתקדמים לאחר הבדיקות הנדרשות. על עבודת הדוקטורט לעבור תהליך שיפוט על ידי שני שופטים ולקבל את האישורים הנדרשים בהתאם לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים. רק מי שהיו רשומים באופן חוקי במשך שנתיים לפחות במעמד 'סטודנט.ית מן המניין' יוכלו  להגיש את עבודת הדוקטורט.

ניתן להגיש עבודת דוקטורט הן במתכונת של דיסרטציה רגילה והן במתכונת של אסופת מאמרים בהתאם לנהלים שקבע בית הספר ללימודים מתקדמים. במקרה של דוקטורט המוגש במתכונת של אסופת מאמרים יש צורך להשיגאישור והסכמה בכתב של המנחה לבחירה באופציה זו. הציפיה של המחלקה היא שלפחות שניים מתוך שלושת המאמרים שבאסופה יכתבו באנגלית. ההגשה באנגלית מחייבת לעמוד בדרישות ובתנאים של כתיבה באנגלית של בית הספר ללימודים מתקדמים. לא ניתן להגיש באסופה את אותו המאמר בשתי השפות.

הסמינר המחלקתי ופורום הדוקטורנטיות.ים

המחלקה עורכת סמינר עבור הסגל והסטודנטים לתארים מתקדמים. הסמינר מהווה הזדמנות להכיר את קהילת המחקר הסוציולוגי והאנתרופולוגי בישראל ולקיים דיאלוג בין חוקרים באופן מעשיר ומרחיב אופקים. הסמינר מתקיים מספר פעמים בכל סמסטר, בימי רביעי בין השעות 14:00-12:00. הסמינר מארח מרצות ומרצים מהמחלקה ומחוץ למחלקה במגוון נושאים בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה, וכן מתקיימים בו דיונים בסוגיות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות עדכניות. המחלקה מצפה מתלמידות ותלמידי הדוקטורט להשתתף בסמינר באופן פעיל, ורואה בו נדבך חשוב בבניית הזהות המקצועית, בהתעדכנות השוטפת בנעשה בתחום, ובפיתוח הקשר  עם קהילת הידע במדעי החברה.

פורום הדוקטורנטיות.ים מתכנס כמה פעמים בסמסטר, בימי רביעי בין השעות 10:00-12:00 (בשבועות אחרים חלון זה מוקדש למפגשי סדנת הדוקטורנטיות.ים לשנה א' בלבד), ומציע זירה לקבלת פידבק על טיוטות מאמרים ופייפרים של דוקטורנטיות.ים, כלים פרופסיונליים הנדרשים בעולם האקדמי ומענה לצרכים השוטפים של המשתתפות והמשתתפים. הציפייה היא כי דוקטורנטיות.ים ישתתפו באופן פעיל במפגשי הפורום.

אין להירשם לקורסים אוניברסיטאיים הנערכים ביום ד' בשעות אלה.

משך הלימודים ורציפותם

משך הלימודים לתואר שלישי הינו ארבע שנים. בית הספר ללימודים מתקדמים מאפשר במקרים מוצדקים הארכה לשנת לימודים נוספת. במקרים אלה יש להגיש בקשה להארכה על טופס של בית הספר ללימודים מתקדמים.

יש ללמוד ברציפות עד לסיום התואר.

סטודנטיות וסטודנטים שאינם לומדים ו/או אינם רשומים ללימודים ו/או יצאו לחופשה מכל סוג שהוא, בלי לקבל על כך אישור מראש, יחשבו כמי שוויתרו על מקומם במחלקה. סעיף זה הוא בבחינת הודעה מראש ולא תינתן הודעה נוספת על הפסקת לימודים.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה

בטלפון 03-5318378, בדוא"ל ובאתר המחלקה לוסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה