המפגש הבין-תרבותי בזירה הרפואית: מחלקות גריאטריות סיעודיות כמקרה מבחן