פנומנולוגיה של כוח בקרב נשים בשדות מוסדיים שונים בישראל