English שלחו לחבר

עבודות תזה ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2017 זמן חופש והעצמי: זמן חופשי בהקשר מעמד הביניים בישראל PhD מישל שיר וייס פרופ' אילנה סילבר
2017 לשרת מעל ומעבר: רוחניות, עבודת רגש ותוצאות עבודה- השוואה בין נציגי שירות טלפוני שתיים ולא דתיים MA סמדר ווינשטיין ד"ר מיכל פגיס, ד"ר נדב גבאי
2017 מאפייני המפגש התרבותי הבין דורי באקדמיה PhD שלו סוזן פרופ' טובה גמליאל
2017 תודעות זמן בחברות הזנק ומקומן ביחסי הגומלין בין חלקי הארגון MA שרמן ליטל פרופ' ניסים ליאון
2016 אימון אישי בחברה החרדית: בין העצמי המודרני לזהות הדתית MA כרמל שירה ד"ר מיכל פגיס
2016 בין ניכור ותועלתנות לקרבה ואינטימיות: משמעותן של אינטראקציות בין גולשים באתר אינטרנט המאפשר השכרת חברים MA באומהורן גדעון ד"ר דוד רייר
2016 גוף וזהות בנישואים אינטר-אתניים בישראל: השוואת התנסויותיהן של נשים ישראליות מהקהילה הגיאורגית ומהקהילה האתיופית MA צידון מורן פרופ' אורלי בנימין
2016 הבניית סולידריות לאומית באמצעי תקשורת ההמונים בעידן של גלובליזציה: מקרה הבוחן של תוכנית הטלויזיה "האח הגדול" בישראל PhD קופר יונתן פרופ' דני קפלן
2016 הגירה חוזרת של מדענים ישראלים ומשפחותיהם MA צור נועה פרופ' לריסה רמניק
2016 השפעת המיקום התרבותי, סקסיזם ותפקידי מגדר על עמדות גברים כלפי מונוגאמיה רגשית ומונוגאמיה מינית MA ורשיביאק עדי פרופ' אורלי בנימין
2016 השפעת לחץ חברתי נתפס על הרגלי נהיגה: השוואה בין "נהג חדש-צעיר", "נהג חדש" ו"נהג ותיק" MA ליברמן שרון פרופ' אפרים תבורי
2016 טוקבק - לדבר בחזרה: אופני ההתמודדות של טוקביסטים עם אפיונם השלילי בשיח הפופולרי MA בארי מיטל ד"ר דוד רייר
2016 להיות פרולטר פוליטי: מבט מלמטה בפעילי גיוס קולית במערכת בחירות מוניציפלית MA חזיזה שירה פרופ' ניסים ליאון
2016 לכידתו והתפרקותו של אתוס המצוינות חקר מקרה של תרבות וזהות בחברה ליעוץ MA סלע לילך פרופ' גלית אילון
2016 משא ומתן זוגי על מספר הילדים הרצוי: נקודת מבטן של נשים בישראל MA עציון מיכל פרופ' אורלי בנימין
2016 נשים מזרחיות מהפריפריה במפגש עם תושבי המרכז: מרחב, מגדר וזהות MA כהן צליל פרופ' אורלי בנימין
2016 עושים לשם שינוי : יזמות פוליטית בידי אנשים פרטיים ברשת MA פסטמן שגית פרופ' אורי שורץ
2016 על הרצף בין דתיות לחילוניות: המקרה של ליווי רוחני בישראל MA טל אורלי ד"ר מיכל פגיס
2016 קהילת הפיתוי כביטוי לתרבות צעירים עכשיות, חקירה הרמנויטית מפרספקטיבות של גבריות, פיתוי ועשית העצמי PhD רן אלמוג פרופ' דני קפלן
2016 רישות חברתי בהשפעת מיתוג העצמי : השימוש בפייסבוק על ידי תלמידי MBA לצורך צבירת הון חברתי MA נמרוד קוז'ול פרופ' אורי שורץ
2016 שאיפות תעסוקתיות של סטודנטיות בדואיות מאזור הנגב MA רוזנברג אינה פרופ' אורלי בנימין
2015 "החיים הם לא כחול-לבן" MA רוטשילד יסכה פרופ' ניסים ליאון
2015 אי צריכה פוליטית: הפוליטיקה של צמצום פשטות מרצון והצריכה בישראל PhD זמבל עינת פרופ' אורנה ששון-לוי
2015 אנורקסיה כאורח חיים ו-"נירמול של מחלה" : ההבדלים בין "פרו-אנה" ואנורקסיה MA מטרין מייגן ד"ר דוד רייר
2015 ההשפעה המתווכת של אוטונומיה בעבודה ותמיכה חברתית על הקשר שבין עבודת רגש ותוצאות עבודה בקרב עובדות סוציאליות MA ענבל שושני פרופ' שירה עופר